Siddharthanagar, 尼泊尔 的距离

选择城市来计算从 Siddharthanagar 尼泊尔 的距离

Siddharthanagar, 尼泊尔 的最近距离

城市 距离
加德满都餐厅 185.94 km
巴克塔普尔(巴德岗) 196.52 km
勒克瑙 260.58 km
坎普尔 331.48 km
Nainital 443.23 km
481.4 km
阿格拉 538.43 km
廷布 610.49 km
新德里 623 km
加尔各答 739.29 km
斋浦尔 759.03 km
博帕尔 771.15 km
乌代布尔 786.85 km
拉萨(西藏) 788.09 km
库尔纳 804.6 km
达卡 815.24 km
Bhubaneswar 839.18 km
印多尔 930.76 km
阿姆利则 946.9 km
拉合尔 987.04 km
锡亚尔科特 1021.07 km
吉大港 1021.49 km
吉兰瓦拉 1032.35 km
焦特布尔 1042.62 km
费萨拉巴德 1092.16 km
维萨卡帕特南 1093.35 km
拉瓦尔品第 1201.46 km
艾哈迈达巴德 1201.51 km
木尔坦 1203.62 km
伊斯兰堡 1209.07 km
海得拉巴 1236.04 km
浦那 1400.47 km
格利扬 1422.32 km
孟买 1435.77 km
海得拉巴 1520.17 km
喀布尔 1566 km
钦奈 1638.65 km
巴米扬 1647.05 km
卡拉奇 1663.24 km
果阿 1669.17 km
班加罗尔 1728.55 km
仰光 1768.87 km
清迈 1830.34 km
杜尚别 1834.56 km
清莱 1869.33 km
比什凯克 1885.27 km
南邦府 1936.37 km
云南 1937.64 km
湄索 1965.14 km
塔什干(塔什干) 2006.81 km
贾夫纳 2013.01 km
阿拉木图 2084.22 km
彭世洛府 2098.63 km
北碧府 2151.14 km
那空沙旺 2164.61 km
特里凡得琅(特里凡得琅) 2222.07 km
永珍 2230.01 km
重庆市 2262.85 km
康提 2269.11 km
乌隆 2283.53 km